Lázně Slatinice a.s. - Homepage

Zásady ochrany osobních údajů

Sdělení ke splnění informační povinnosti

Společnost Lázně Slatinice a.s., IČO: 253 67 767, se sídlem č.p. 29, 783 42 Slatinice („Správce“) zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími právními předpisy. Osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smluv, vedení účetnictví, vedení zaměstnanecké agendy, komunikace s klienty a z důvodů stanovených zákonem.

Kategorie osobních údajů, které společnost Lázně Slatinice a.s. zpracovává:
 
Identifikační údaje:
Jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, číslo občanského průkazu nebo pasu, zdravotní pojišťovna, číslo bankovního účtu.
 
Kontaktní údaje:
Číslo telefonu, e-mail.
 
Adresní údaje:
Adresa, PSČ.
 
Citlivé osobní údaje:
U klientů, kteří využili nebo využijí lázně k léčebnému pobytu údaje o zdravotním stavu.
 
Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy. Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje vaše osobní údaje zpracovávat. To znamená, že máme nastavena vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů, a že údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů.
 
Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v rámci společnosti Lázně Slatinice a.s. V případě, kdy zpracovává osobní údaje pro Lázně Slatinice a.s. zpracovatel, mohou toto provádět pouze zpracovatelé na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.
 
Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem na základě smluv o zpracování osobních údajů.
 
Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování na základě žádosti, kterou předloží osobně nebo písemně na adresu společnosti nebo e-mailem.
 
Subjekt údajů má dále právo získat od Správce osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež subjekt údajů Správci poskytnul. Správce na základě žádosti subjektu údajů poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost subjektu údajů poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.
 
Žádost subjekt předloží osobně nebo písemně na adresu společnosti nebo e-mailem.
 
Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí.
 
Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 
 
Kontaktní údaje Správce
Ing. Ivo Janál
tel: +420 581 572 920
e-mail: gdpr@lazneslatinice.cz