Lázně Slatinice a.s. - Homepage

Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti  Lázně Slatinice a.s.

se sídlem 783 42 Slatinice č.p. 29, identifikační číslo: 25367757,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B vložka 1565 provozovatel on-line obchodu umístěného na internetové adrese: 
 www.obchod.lazneslatinice.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky prodeje dárkových poukazů (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Lázně Slatinice a.s., se sídlem 783 42 Slatinice č. 29, identifikační číslo: 25367757, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B vložka 1565 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 písm. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce nastavené na internetové adrese www.obchod.lazneslatinice.cz (dále jen „webová stránka“), a prostřednictvím rozhraní webových stránek (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit služby od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodejce měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace služeb, obsažená v dárkových poukazech, umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně této služby. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službách obsažených v dárkovém poukazu, a to včetně uvedení cen jednotlivých dárkových poukazů. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním dárkových poukazů či voucherů na služby. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je dárkový poukaz doručován v rámci území České republiky.
2.4. Pro objednání dárkového poukazu vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
2.4.1. objednávaných službách (objednávané služby „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny služeb – dárkového poukazu, údaje o požadovaném způsobu doručení dárkového poukazu a
2.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním dárkového poukazu (dále jen společně jako „objednávka“).
2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno provést kontrolu a změnit údaje, které vložil, a to s ohledem na možnost kupujícího zajistit a opravit chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat nebo Závazně objednat“. Údaje uvedené v nabídce jsou prodávajícím považovány za správné.
2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (objednávané služby, výše kupní ceny, předpokládaná cena za dopravu) požádat o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně či telefonicky).
2.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením a přijetím objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.8. Kupující prohlašuje, že souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 1. CENA DÁRKOVÝCH POUKAZÚ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu dárkového poukazu a případné náklady spojené s jeho dodáním dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 981662/0800 vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
- bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GP Webpay;
- bezhotovostně platební kartou.
3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním dárkového poukazu ve smluvené výši. Při zaslání dárkového poukazu prostřednictvím České pošty na korespondenční adresu kupujícího uvedenou v objednávce, je k hodnotě dárkového poukazu připočten poplatek za písemné zpracování poukazu ve výši 70,- Kč. Není-li uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cena včetně nákladů spojených s dodáním.
3.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu služeb předem.
3.4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná nejpozději do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
3.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostních plateb je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněný okamžikem připsání příslušných částek na účet prodávajícího.
3.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním dárkového poukazu kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
3.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystavuje prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny služeb a zašle její podobu na elektronickou adresu kupujícího.

 1. ČERPÁNÍ SLUŽEB UVEDENÝCH V DÁRKOVÝCH POUKAZECH, ZMĚNY A JEJICH PLATNOST

4.1. V případě, že je dárkový poukaz vystaven na konkrétní peněžitou hodnotu, může držitel dárkového poukazu čerpat služby průběžně, přičemž o každém čerpání je proveden zápis.

4.2. Pokud je dárkový poukaz vystaven na konkrétní pobyt či balíček služeb, je nutné služby na něm uvedené čerpat jednorázově. Průběžné čerpání služeb není možné.

4.3. Dárkový poukaz je platný v případě, že je zcela uhrazen, opatřen variabilním číslem, datem platnosti, a předmětem čerpání.

4.4. Čerpání služeb dle dárkového poukazu je nutno objednat v dostatečném časovém předstihu, tj. minimálně 30 kalendářních dnů předem.

4.5. Služby uvedené v dárkovém poukazu je možno čerpat pouze v době platnosti dárkového poukazu. Po uplynutí doby platnosti dárkovém poukazu nelze nevyčerpanou částku ani její část zpětně proplatit či nahradit jinými službami. Pokud se klient na rezervovaný termín služby bez oprávněné omluvy nedostaví, hodnota objednané služby propadá bez náhrady. Oprávněnou omluvou je myšlena omluva ze zdravotních důvodů, potvrzená lékařem.

4.6. Nebude-li v době platnosti dárkového poukazu možno čerpat služby v něm uvedené z důvodu plných kapacit prodávajícího, bude držiteli dárkového poukazu umožněno čerpání služeb uvedených v dárkovém poukazu i po uplynutí jeho platnosti a to v nejbližším volném termínu volných kapacit prodávajícího (zde je nutná včasná telefonická či emailová domluva s prodávajícím minimálně 30 dní před koncem platnosti poukazu). Prodloužení je zpoplatněno dle aktuálního ceníku.

4.7. Dárkový poukaz je vždy nutné před čerpáním služby odevzdat na recepci prodávajícího.

4.8. Hodnotu dárkového poukazu nelze směnit za hotovost.

4.9. Služby uvedené v dárkovém poukazu jsou pevně dány a nelze je měnit za jiné služby v rámci nabídky služeb LS. Výjimku tvoří změny odůvodněné zdravotními omezeními osoby, která služby z dárkového poukazu čerpá.

4.10. Dárkový poukaz není vystavován jako cenina. Při případném poškození nebo ztrátě dárkového poukazu lze vystavit jeho duplikát, avšak výhradně za podmínky, že žadatelem o vydání duplikátu dárkového poukazu bude prokázáno provedení platby za dárkový poukaz.

4.11. Pokud byla smlouva o koupi dárkového poukazu uzavřena prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (tj. telefonicky, e-mailem, prostřednictvím internetového obchodu), je možno dárkový poukaz bez uvedení důvodu vrátit ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po provedení platby, přičemž objednateli bude vrácena částka zaplacená za dárkový poukaz bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení vráceného dárkového poukazu. Vrácení dárkového poukazu je nutné provést vždy písemně na e-mailovou adresu pobyty@lazneslatinice.cz nebo poštou na adresu sídla LS, a to doporučeným dopisem před uplynutím příslušné doby. Platba ceny za dárkový poukaz bude vrácena na bankovní účet, ze kterého byla platba provedena.

4.12. Dárkový poukaz je přenosný, v případě nemožnosti vyčerpat dárkový poukaz v termínu platnosti je možné předat poukaz třetí osobě, která může využít služby uvedené na poukazu či zvolit jiný (náhradní) termínu čerpání služeb uvedených na poukazu, avšak vždy v rámci délky platnosti dárkového poukazu.

4.13. Dárkový poukaz je platný vždy do data uvedeného na poukazu, nebo nejdéle však 12 měsíců od zakoupení dat.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí dárkového poukazu. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu zasláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodejcem, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek . Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na korespondenční adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího marketing@lazneslatinice.cz.
5.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Dárkový poukaz musí být prodávajícímu vrácen do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením dárkového poukazu prodávajícímu.
5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění kupujícímu již při vrácení dárkového poukazu kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující vrátí nebo prokáže, že dárkový poukaz  prodávajícímu odeslal.
5.4. Do doby převzetí dárkového poukazu kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.5. Je-li společně se službami poskytnutý kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu s dárkovým poukazem prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ SLUŽEB

6.1. Dárkový poukaz je zasílán kupujícímu zdarma elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

6.2. Dárkový poukaz lze na základě požadavku kupujícího zaslat také v tištěné podobě prostřednictvím pošty na korespondenční adresu kupujícího uvedenou v objednávce (viz článek 3., bod 3.2. těchto obchodních podmínek).

6.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat dárkový poukaz na místo určené kupujícím, je kupující povinen převzít jej při dodání.
6.4. V případě, že z důvodů na straně kupujícího je nutno dárkový poukaz doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.5. Při převzetí zásilky od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu a v případě zjištění závad, tyto oznámit neprodleně přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
7.2. Kupující prohlašuje, že souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, dodací (fakturační) adresa není-li shodná s adresou bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
7.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
7.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při provedeném nákupu v internetovém obchodě) uvádět správně a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
7.5. Zpracováním osobních údajů může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zásilky nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předány třetím osobám.
7.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
7.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se sjedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
7.8. V případě, že se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (bod 7.5.) provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
7.9. Požaduje-li kupující informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci podat. Prodávající má právo za poskytnutí informace dle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informací.

7.10. Plné znění podmínek pro ochranu osobních údajů naleznete na https://obchod.lazneslatinice.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju

 

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

8.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.
8.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítači. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 1. DORUČOVÁNÍ

9.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím v objednávce.

 1. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

10.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

10.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah založený na kupní smlouvě obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany souhlasí, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
11.2. Jsou-li některá ustanovení obchodních podmínek neplatná nebo neúčinná, nebo se takovými stanou, na místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jejichž smysl se neplatným ustanovením co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčená platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek lze provádět písemnou formu.
11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
11.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
11.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Lázně Slatinice a.s., 783 42 Slatinice č.p. 29, adresa elektronické pošty marketing@lazneslatinice.cz,

telefon +420 581 573 000.


Ve Slatinicích, dne 3.12.2021

 

Příloha: Odstoupení kupujícího od smlouvy do 14 dní od převzetí dárkového poukazu

Pokud byla kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má kupující v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

Kupující:

Jméno:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Obchodní informace:

Číslo prodejního dokladu:
Číslo objednávky:
Datum převzetí obdržení dárkového poukazu:
Důvod vrácení zboží :prosím upřesněte:

Doplňující informace:
Kupní cena bude vrácena kupujícímu stejným způsobem, jakým byla uhrazena, pokud se strany nedohodnou jinak.